COD. 1895

ITALIA REGNO 1925/26 - 186ab: Giubileo, 60c carminio, dentellatura mista, BL4 AdF

 1925/6 - Regno d'Italia: Giubileo, 60c carminio, dentellatura mista 11x13 1/2 BL4 AdF. CF Raybaudi (Sassone 186ab - 7.200+)


mon 13 -  mon 31 September 2021

Net Price
EUR 1.100,00